OBČANSKÉ PRÁVO

– sepisujeme žaloby nebo obrany proti žalobě a následně zastupujeme v soudním nebo rozhodčím řízení, nebo při jakémkoliv jiném jednání s protistranou (smír, mediace);

– připravíme, zkontrolujeme nebo zrevidujeme jakýkoliv smluvní dokument, včetně uplatnění vašich práv z již existujících smluvních vztahů;

– vymáháme pohledávky soudní i smírnou cestou, včetně jejich zajištění či utvrzení (převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva, smluvní pokuta), vyhotovíme smlouvu o postoupení pohledávky;

– uplatníme vaše práva z titulu náhrady škody, včetně jejího soudního vymáhání;

– pomůžeme vám v případě práva nemovitostí – vyhotovíme nebo zrevidujeme kupní smlouvu, v této oblasti poskytujeme veškerý servis, včetně advokátních úschovy, stejně tak pro vás vyhotovíme nebo zrevidujeme nájemní nebo podnájemní smlouvu, budeme vás zastupovat ve sporech souvisejících s nemovitostmi, tyto právní služby poskytujeme jak občanům, tak společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům;

– zastupujeme při registraci ochranných známek, vymáhání práv souvisejících s registrovanými ochrannými známkami, užitnými vzory či chráněnými označeními původu;

– pomůžeme vám ve všech oblastech dědického práva, včetně zastupování v dědickém řízení.

POTŘEBUJETE ODBORNOU KONZULTACI?

Pokud se rozhodnete tuto velmi často klikatou cestu právem absolvovat právě s naší pomocí, volejte, pište, přijďte. Jsme tu od toho, abysme vám na této cestě pomohli.

KONTAKTUJTE NÁS